Database
Documentation
Manual
Sources
ᠰᠠᡥᠠᠯᡨᡠ
薩哈勒圖Sahaltu
Sa Ha Le Tu
Meaning
sahaltu (Manchu: having a black face)
Reference
QRMYH 302

Personal