Database
Documentation
Manual
Sources
ᠪᠠᠶᠠᠨᡴᠠᠨ
巴彥堪Bayankan
Ba Yan Kan
Meaning
bayaan/bayan/bayan/bajan (Daur/Manchu/Mongolian/Orochen: rich)
Reference
QRMYH 296

Personal